CERES PRINCÍPY MEGA & LOMAN, s.r.o.

1. OCHRANA BIOSFÉRY

Znížime a budeme neustále udržovať pokrok smerom k odstráneniu vypúšťania akýchkoľvek látok, ktoré by mohli poškodiť životné prostredie, ovzdušie, vodu alebo zem alebo jej obyvateľov. Budeme chrániť všetky biotopy ovplyvnené našou činnosťou a budeme chrániť otvorené priestory a prirodzenú kultúru životného prostredia, pri zachovaní biodiverzity.

2. TRVALO UDRŽATEĽNÉ VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV

Budeme dodržovať zásady trvalo udržateľného využívania obnoviteľných prírodných zdrojov, ako je voda, pôda a lesy. Budeme šetriť neobnoviteľné prírodné zdroje prostredníctvom efektívneho využívania a starostlivé plánovanie.

3. ZNÍŽENIE A LIKVIDÁCIA ODPADOV

Budeme znižovať a pokiaľ je to možné eliminovať odpad prostredníctvom obmedzenia zdrojov a recyklácie. Všetky odpady budú spracované a zlikvidované použitím bezpečných a zodpovedných metód.

4. ÚSPORY ENERGIE

Budeme šetriť energiu a zvyšovať energetickú účinnosť našich interných operácií a produktov, ktoré predávame. Vynaložíme všetko úsilie pre použitie ekologicky bezpečných a udržateľných zdrojov energie.

5. OBMEDZENIE RIZÍK

Budeme sa snažiť minimalizovať riziká v oblasti životného prostredia, zdravia a bezpečnosť našich zamestnancov a komunít, v ktorých pôsobíme prostredníctvom bezpečných technológií, zariadení a prevádzkových postupov, a tým, že je pripravený pre prípad núdze.

6. BEZPEČNÉ VÝROBKY A SLUŽBY

Budeme znižovať a ak je to možné eliminovať používanie, výrobu a predaj výrobkov a služieb, ktoré spôsobujú škody na životnom prostredí, zdraví a bezpečnosti.Budeme informovať našich zákazníkov o dopadoch našich výrobkov alebo služieb na životné prostredie a pokúsiť sa napraviť riskantné používanie takýchto produktov.

7. OBNOVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Budeme rýchlo a zodpovedne upravovať podmienky, ktorými by sme mohli ohroziť zdravie, bezpečnosť alebo životné prostredie. V možnom rozsahu, budeme niesť následky za zranenia, ktoré spôsobíme,budeme sa podieľať na obnove životného prostredia.

8. INFORMOVANIE VEREJNOSTI

Budeme informovať včas každého, kto by mohol byť ovplyvnený podmienkami nastavenými našou spoločnosťou, ktoré by mohli ohroziť zdravie, bezpečnosť a životné prostredie. Budeme pravidelne žiadať o radu prostredníctvom dialógu blízkych osôb (osoby v obciach v blízkosti nášho zariadenia). Nepodnikneme žiadne korky proti zamestnancom vedúce k nahláseniu nebezpečných udalostí alebo podmienok riadenia alebo na príslušné orgány.

9. ZÁVÄZOK MENEŽMENTU

Budeme implementovať tieto zásady a udržať proces, ktorý zabezpečuje, že štatutárny zástupca je plne informovaný o príslušných otázkach životného prostredia a je plne zodpovedný za politiku v oblasti životného prostredia.